De stichting Chi Wing Chun; Kung FU for life heeft als doel de wereldwijde verspreiding en promotie van het gedachtegoed van de Kung fu (hiertoe wordt ook de traditie van het qi qong gerekend) en het Chi Wing Chun in het bijzonder.

De overtuiging leeft dat Kung fu goed en helend is voor lichaam en geest. Alle oefeningen zijn altijd gericht op de ontwikkeling van beide aspecten tegelijkertijd.

De verspreiding en promotie gebeurt door:

Fysieke cursussen, openbaar en privé.

Digitale cursussen (via bijv. Skype, You tube, en andere digitale middelen/media)

Boeken, brochures etc.

 

Verspreiding

Voor de fysieke component zijn oefenruimten nodig. Nagestreefd wordt om deze oefenruimten in eigen bezit/beheer te krijgen/hebben opdat ze ingericht (kunnen) worden naar de eisen/van de principen voor het behalen van de meest optimale en maximale tijdinvestering prestaties.

 

Opleidingen

Het doel is steeds hetzelfde, of men nu lesgeeft aan 1 persoon of aan 100.000, namelijk het verhogen van het lichamelijk en geestelijk welzijn, ofwel de verhoging van de energie.

Om dit te kunnen realiseren zijn meer bekwame docenten nodig. Hiervoor organiseert de Stichting naast de reguliere cursussen docenten-opleidingen.

 

Opvang

Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen het in het dagelijks leven kan beoefenen en toepassen en wel zodanig dat daardoor het dagelijks leven van de participant/beoefenaar ten goede keert. Er zijn echter altijd uitzonderingen. Mensen die moeite hebben zich staande te houden te midden van de dagelijkse hectiek moeten in staat gesteld worden om eerst kortstondig in afzondering van het dagelijks verkeer tot zichzelf te komen en te trainen, om daarna terug te keren in het dagelijks verkeer en daar de training te kunnen blijven doorzetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen streeft de stichting naar het verkrijgen van op zichzelf staande trainingsplekken met onderdak en ingericht volgens de principes van de Kung fu. Dit zijn geen kloosters, die zijn er voor de religie/religieuze beleving en ook zijn het geen resorts, die zijn er namelijk voor de kortstondige beleving en zijn ingebed en ingelijfd in de wereld van de markteconomie; de Chi Wing Chun principes komen niet voort uit de religie en ook niet uit de markt economie en zijn daar dus ook niet ondergeschikt aan.

Zo’n opvang plek noemen we een centrum.

 

Pro-actief als levenshouding: Kung fu for life

Voorkomen is beter dan genezen.

Een vergelijking tussen de geneeskunde uit het oude China en het moderne Westen:

In het moderne Westen gaan wij naar de dokter wanneer we iets mankeren. Een arts in het Westen krijgt pas betaald wanneer hij een zieke, gewonde behandelt. De motivatie voor een arts is dan ook gespeten omdat hij enerzijds staat onder de principes van Hippocrates, kort gezegd: onbaatzuchtige hulp aan zieken en gewonden: ter opheffing van kwalen. Anderzijds onder de principes van de markteconomie hoe meer afnemers hoe beter. Het laatste principe gaat in tegen het eerste. Als je verdient aan ziekten, gewonden en kwalen dan dien je die volgens de marktmechanismen niet te voorkomen want dan verdien je niets, ook dien je ze niet de wereld uit te helpen, want dan komen je klanten niet meer terug. De hedendaagse gezondheidszorg is derhalve innerlijk gespleten en wanneer de markteconomie heerst dan is zij erop ingericht zoveel mogelijk klanten te krijgen en vast te houden in haar medische zorgpraktijken zonder uitzicht op een definitieve genezing. Door gedacht betekent dit dus het ideaal van: Levenslange behandeling en medicijn gebruik.

In het oude China werd een arts betaald zolang het dorp gezond was. Werd men ziek dan ging dat af van zijn beloning. ‘Economie’ en artsenpraktijk vielen hier samen: De artsenpraktijk is er namelijk in eerste instantie op gericht dat men niet ziek wordt; het economisch model beloont alleen wanneer men niet ziek wordt/is. Doorgedacht betekent dit dus het ideaal van: een leven lang in gezondheid van lichaam en ziel.

In navolging van de Chinese traditie streeft de Stichting daarom ook Kung fu voor het elven na: een leven lang (blijven) oefenen: een leven lang gezond zijn.

 

Bewustzijn

In het Chi Wing Chun is het van het uiterste belang dat degene die het beoefent het ook toepast en dus toelaat in het dagelijks leven. Dit is het ‘onderwijzen door voorbeeld/doen’. Dit onderwijzen is niets anders dan het doen wat je ook traint; je traint niet om je slechts tijdens de training te oefenen, je traint tijdens de training (al dan niet op een trainingslocatie), maar de beoefening van het geleerde stopt niet na de training.

‘Gedragsregels’: het is geen training die kortstondig is, zeg maar die duurt zolang de oefening duurt. Het is een levenshouding.

Een voorbeeld: Praten

Alle beoefenaren praten welbewust. Kort gezegd: er wordt niet gevloekt er wordt niet negatief gesproken (d.w.z. er worden geen negatieve en destructieve gedachten, leerstellingen en memen verspreidt). Er wordt geoefend in het weten wat je zegt en wel voordat het over je lippen naar buiten komt. Als je weet wat je zegt dan kan je voorkomen dat je bijdraagt aan de wereldwijde tendens om op negatieve, intolerante, respectloze manieren van spreken aandacht en energie op te eisen/verspillen.

Alle beoefenaren doen hun best om de energie te verhogen en wel ten eerste en boven alles: de eigen energie. Negatieve gedachten verlagen de energie evenals het negatief spreken.

Naast het weten wat je zegt wordt men ook steeds bewuster van wat men denkt.

Als men verder vordert in het weten wat men denkt, dan wordt van zelf het grote en misschien wel belangrijkste vraagstuk een echte vraag: weten wat men wil.

Eerst wanneer men bewust wordt van het eigen denken en weten, kan men voor zichzelf de vraag naar wat men wil ontraadselen.

Het bewustzijn en de acceptatie van de eigen wil is een groot doel van de Chi Wing Chun.